Grand Ensemble Koa

Taquin Jazz Club, Toulouse [31]

Concert of the Grand Ensemble Koa at the Taquin on October 23, 2021.